ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu: „KARIERA W ZASIĘGU RĘKI – program wspierający osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy i defaworyzowane na wielkopolskim rynku pracy” RPWP.06.02.00-30-0077/17. Projekt realizowany jest od września  2018 r. do grudnia 2019 r., współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 6.2 Aktywizacja Zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pobierz

Continue Reading

DOTACJE NA INWESTYCJE

WRPO 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”

Dofinansowanie na:

wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej;

wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R;

wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

(w tym: budowa, wyposażenie laboratorium, koszty wynagrodzeń pracowników B+R zaangażowanych w projekt, koszty podwykonawstwa, koszty materiałów i półproduktów niezbędnych do stworzenia prototypu, koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych, koszty zakupu środków trwałych)

Continue Reading

DOTACJE NA INWESTYCJE

POIR 3.3.3 „Go to Brand”

Dofinansowanie na:

udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne;

Continue Reading

Pages