DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego

Zostań uczestnikiem projektu: „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego”

 

 

OKRES REALIZACJI: 1.06.2018 – 31.05.2020

 

Wartość projektu: 1 907 851,97 zł

 

W tym wkład Funduszy Europejskich: 1 812 459,37 zł

 

Beneficjent: Kompass Invest sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

 

 

 

CEL PROJEKTU:

 

Zwiększenie w okresie od czerwca 2018 roku do maja 2020 roku, poziomu zatrudnienia 140 osób (80 kobiet i 60 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w województwie małopolskim, będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, o niskich kwalifikacjach, kobietami, bezrobotnymi mężczyznami w wieku 30 – 49, spośród których ponad 10% (15 osób) to osoby opiekujące się osobami zależnymi.

 

 

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Grupą docelową projektu jest 140 osób fizycznych bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 30 r.ż.), w tym:

 

– 100 osób bezrobotnych (57 kobiet i 43 mężczyzn)

 

– 40 osób biernych zawodowo (23 kobiety i 17 mężczyzn)

 

W tym dodatkowo należących do grup:

 

– 29 kobiet i 21 mężczyzn o niskich kwalifikacjach

 

– 8 kobiet i 6 mężczyzn długotrwale bezrobotnych

 

– 29 kobiet i 22 mężczyzn powyżej 50 roku życia

 

– 11 kobiet i 9 mężczyzn niepełnosprawnych

 

– 3 kobiet nie należących do ww. grup

 

– 2 mężczyzn bezrobotnych w wieku 30-49, nie należących do ww. grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza.

 

Wszystkie osoby powinny być zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa małopolskiego oraz spośród których 10,7% to osoby opiekujące się osobami zależnymi.

 

 

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

 

– Kompleksowe opracowanie, aktualizacja i monitoring Indywidualnego Planu Działania

 

– Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy

 

– Specjalistyczne doradztwo zawodowe i psychologiczne

 

– Kursy i szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji

 

– 3-miesięczne płatne staże zawodowe

 

 

 

HARMONOGRAM

 

Indywidualny Plan Działania lipiec 2018 – maj 2020
Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy lipiec 2018 – maj 2020
Specjalistyczne doradztwo zawodowe i psychologiczne lipiec 2018 – maj 2020
Kursy/szkolenia zawodowe lipiec 2018 – maj 2020
Realizacja staży zawodowych sierpień 2018 – maj 2020
 

 

NABÓR UCZESTNIKÓW

 

Kto może uczestniczyć w projekcie?

 

Projekt  skierowany jest do 140 osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego.

 

Każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie minimum 3 formy wsparcia:

 

– Indywidualny Plan Działania (obligatoryjnie)

 

– Pośrednictwo pracy

 

– Doradztwo zawodowe

 

– Doradztwo psychologiczne

 

– Kursy/szkolenia zawodowe

 

– Staże zawodowe

 

W ramach projektu gwarantujemy:

 

– stypendia szkoleniowe

 

– stypendia stażowe

 

– zwrot kosztów dojazdu

 

– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

 

Szkolenie realizowane w ramach projektu służyć mają nabyciu/podniesieniu kwalifikacji i/lub kompetencji i są zgodne z zapotrzebowaniem na rynku na dane zawody deficytowe określone w bieżącym opracowaniu WUP Małopolska – Barometr Zawodów-[Bartomentr].

 

Pobierz i wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:

 

Regulamin projektu

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Umowa przystąpienia do projektu

 

 

 

Zapraszamy!

 

Biuro projektu:  ul. Świętokrzyska 12, pok. 302 (budynek ZUS), 30-015 Kraków

 

Tel: 519 764 235

 

E – mail: drogadozatrudnienia@kompass-consulting.pl